Bio

Leven opbloeiend uit het afgestorvene
Het vruchtbare slijk
Het onderaardse omhoog gesponnen naar het licht 
De sporen van het leven, resterend na de dood

Dit heeft me altijd al gefascineerd. Kan schoonheid los van het afstotende bestaan? Wat hebben hemel en hel met elkaar gemeen? Picasso's Guernica - kunst ontstaan uit woede over duivelse bombardementen. Michelangelo's Laatste Oordeel - de engel die het boek van Goed en Kwaad vasthoudt. Die verstrengeling van verschrikking en verlichting grijpt ons bij de keel. En we koesteren de verwachting dat licht en warmte zullen zegevieren.

Veel van mijn schilderijen en installaties verbeelden de symbiose van kwaad en goed, machteloosheid en veerkracht.

Op mijn netvlies staat de eerste wereldoorlog - afdrukken van schoenzolen, hoefijzers en patroonhulzen in de modder, waaruit de klaproos opbloeit. Ik creëerde machines die zwarte draden vervlechten met witte - de verbinding van het donkere onderaardse met het licht van de bovenwereld.

Lang heb ik gezocht naar de ondergrond, de huid van mijn doeken die de sporen het scherpst laat trekken en het licht het helderst doet uitkomen. Ik heb die materie gevonden - ze geeft me het fundament, de structuur voor een schat aan lijnen, vormen en kleuren. Het geeft nieuw leven aan mijn fascinatie voor het verbond van leven en dood. Mijn schilderijen ademen dat nu uit, in al hun verscheidenheid.

Flourishing life from the deceased
The fertile mud
The subterranean spun up to the light
The traces of life, remaining after death 

This always fascinated me. Beauty can exist independently of the repellent? What do heaven and hell have in common? Picasso's Guernica - art created out of anger over evil bombing. Michelangelo's Last Judgement - the angel that holds the book of Good and Evil. Such intermingling of terror is taking our breath away. And we cherish the expectation that light and heat will prevail.

Many of my painting and installations depict the symbiosis of good and evil, powerlessness and resilience.

In my mind the first world war, the great war - prints of shoes in the dirt, horse shoes and shell casings in the mud, from where the poppy blossoms. I created machines that are black with white threads interweaving - the connection from the dark underground with the light of the upper world.

Long I have searched for the substrate, the skin of my paintings that reflects the sharpest lines and attract the brightest light. I found that matter - it gives me the foundation, the structure for a wealth of lines, shapes and colors. It gives new life to my fascination with the covenant of life and death. My paintings breathe that now, in all their diversity. 

Deze site maakt gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over de werking van cookies en je privacy lees onze privacy verklaring